ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/01/POWR/2.1/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: „Nowe kompetencje - nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1  Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych.